19007189

Đệ nhất Công Lực

̿ɷıռɦ

Xếp hạng Long Hổ Tướng Công lực Server
1 ̿ɷıռɦ 430061 [S8]. Kim Long
2

1

̿ɷıռɦ 430061 [S3]. Nhân Long
3

1

̿ɷıռɦ 430061 [S2]. Địa Long
4

1

̿ɷıռɦ 430061 [S1]. Thiên Long
5

1

̿ɷıռɦ 430061 [S7]. Minh Long
6

1

̿ɷıռɦ 430061 [S6]. Nguyệt Long
7

1

̿ɷıռɦ 430061 [S5]. Ma Long
8

1

̿ɷıռɦ 430061 [S4]. Thần Long
9 CổLinhTuệ 319597 [S8]. Kim Long
10 CổLinhTuệ 319597 [S5]. Ma Long

Đệ nhất Cấp Độ

➻❥︵ConGái﹏❣

Xếp hạng Long Hổ Tướng Cấp độ Server
1 ➻❥︵ConGái﹏❣ 99 [S2]. Địa Long
2

1

➻❥︵ConGái﹏❣ 99 [S1]. Thiên Long
3

2

Joker 99 [S1]. Thiên Long
4

2

ĐôngTà 99 [S4]. Thần Long
5

1

MẹcRồng 99 [S4]. Thần Long
6 Lãnh*Huyết 99 [S8]. Kim Long
7 gfjdiyhaidas 99 [S8]. Kim Long

Đệ Nhất Tài Phú

̿ɷıռɦ

Xếp hạng Long Hổ Tướng Tài phú Server
1

1

̿ɷıռɦ 89545054 [S5]. Ma Long
2

1

̿ɷıռɦ 89545054 [S4]. Thần Long
3

1

̿ɷıռɦ 89545054 [S3]. Nhân Long
4

1

̿ɷıռɦ 89545054 [S2]. Địa Long
5 ĐằngTúyTrúc 68438467 [S2]. Địa Long
6 ĐằngTúyTrúc 68438467 [S1]. Thiên Long
7 ĐằngTúyTrúc 68438467 [S4]. Thần Long
8

1

ĐằngTúyTrúc 68438467 [S6]. Nguyệt Long

Đệ Nhất Tọa Kỵ

̿ɷıռɦ

Xếp hạng Long Hổ Tướng Tọa kỵ Server
1 ̿ɷıռɦ 69215 [S8]. Kim Long
2

1

̿ɷıռɦ 69215 [S7]. Minh Long
3

1

̿ɷıռɦ 69215 [S6]. Nguyệt Long
4

1

̿ɷıռɦ 69215 [S5]. Ma Long
5

1

̿ɷıռɦ 69215 [S4]. Thần Long
6

1

̿ɷıռɦ 69215 [S3]. Nhân Long
7

1

̿ɷıռɦ 69215 [S2]. Địa Long
8

1

̿ɷıռɦ 69215 [S1]. Thiên Long
9 CổLinhTuệ 52108 [S8]. Kim Long
10 CổLinhTuệ 52108 [S6]. Nguyệt Long

Đệ Nhất Hiệp Khách

CổLinhTuệ

Xếp hạng Long Hổ Tướng Hiệp khách Server
1 CổLinhTuệ 39164 [S5]. Ma Long
2 CổLinhTuệ 39164 [S4]. Thần Long
3 CổLinhTuệ 39164 [S3]. Nhân Long
4 CổLinhTuệ 39164 [S6]. Nguyệt Long
5 CổLinhTuệ 39164 [S2]. Địa Long
6 CổLinhTuệ 39164 [S1]. Thiên Long
7 CổLinhTuệ 39164 [S8]. Kim Long
8

1

CổLinhTuệ 39164 [S7]. Minh Long
9 长ιฑǥ 37778 [S6]. Nguyệt Long
10

1

长ιฑǥ 37778 [S8]. Kim Long

Đệ Nhất Chí Bảo

̿ɷıռɦ

Xếp hạng Long Hổ Tướng Chí bảo Server
1 ̿ɷıռɦ 33 [S8]. Kim Long
2

1

̿ɷıռɦ 33 [S7]. Minh Long
3

1

̿ɷıռɦ 33 [S6]. Nguyệt Long
4

1

̿ɷıռɦ 33 [S5]. Ma Long
5

1

̿ɷıռɦ 33 [S4]. Thần Long
6

1

̿ɷıռɦ 33 [S3]. Nhân Long
7

1

̿ɷıռɦ 33 [S2]. Địa Long
8

1

̿ɷıռɦ 33 [S1]. Thiên Long
9 长ιฑǥ 27 [S2]. Địa Long
10 长ιฑǥ 27 [S1]. Thiên Long

Đệ Nhất Kiếm Khí

̿ɷıռɦ

Xếp hạng Long Hổ Tướng Kiếm khí Server
1 ̿ɷıռɦ 31 [S8]. Kim Long
2

1

̿ɷıռɦ 31 [S7]. Minh Long
3

1

̿ɷıռɦ 31 [S6]. Nguyệt Long
4

1

̿ɷıռɦ 31 [S5]. Ma Long
5

1

̿ɷıռɦ 31 [S4]. Thần Long
6

1

̿ɷıռɦ 31 [S3]. Nhân Long
7

1

̿ɷıռɦ 31 [S2]. Địa Long
8

1

̿ɷıռɦ 31 [S1]. Thiên Long
9 长ιฑǥ 27 [S1]. Thiên Long
10 长ιฑǥ 27 [S8]. Kim Long

Đệ Nhất Kinh Mạch

̿ɷıռɦ

Xếp hạng Long Hổ Tướng Kinh mạch Server
1 ̿ɷıռɦ 23585 [S8]. Kim Long
2 ̿ɷıռɦ 23585 [S7]. Minh Long
3 ̿ɷıռɦ 23585 [S6]. Nguyệt Long
4 ̿ɷıռɦ 23585 [S5]. Ma Long
5 ̿ɷıռɦ 23585 [S4]. Thần Long
6 ĐằngTúyTrúc 23585 [S6]. Nguyệt Long
7

4

长ιฑǥ 23585 [S6]. Nguyệt Long
8

4

长ιฑǥ 23585 [S3]. Nhân Long
9

4

长ιฑǥ 23585 [S5]. Ma Long
10

2

ĐằngTúyTrúc 23585 [S8]. Kim Long